Teenused ja tarbimine

Kohustused sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel

(vastavalt kehtivale majanduskavale)

Majandamiskulude jooksvad maksed liikmetelt.

Haldus-, hooldus- ja heakorratasu: 0.45 € korteri üldpinna m2 kohta kuus.

Majandamiskulude ettemaksed ja laenude tagasimaksed liikmetelt (remondifond).

Remondifondi: 1.00 € korteri üldpinna m2 kohta kuus.

Tarbimisteenuste vahendamine.

Soojusenergia kaugküttevõrgust.

Tarbevee soojendamise hind vastavalt tarnija tariifile arvestades soojendamise energiakuluks 76 kWh/m3, veekogus korteri sooja vee arvesti näidu järgi.

Tarnija arvest arvatakse maha tarbevee soojendamise summa ja ülejäänud kaugküttevõrgust saadud soojusenergia kulu jaotatakse proportsionaalselt korterite üldpinna järgi.

Korralise jäätmekäitluse (prügiveo) kulu jaotatakse proportsionaalselt korterite üldpinna järgi.

Internetiühenduse kulu jaotatakse vastavalt osakaaludele nii, et üks ühendatud päev on üks osa.

Elekter.

Elektrienergia hind vastavalt tarnija tariifile, kogus korteri arvesti näidu järgi. Börsihinnast sõltuva  hinnaga elektrienergia ostmisel on tariif hoone üldtarbimise profiili järgi kaalutud keskmine (tarnija arve summa € / kWh).

Elektri võrguteenuse hind vastavalt tarnija tariifile, kogus korteri arvesti näidu järgi.

Peakaitsmetasu: tarnija arve järgi jaotatakse vastavalt osakaaludele nii, et üks korterisse ühendatud faas on üks osa.

Tarbevee ja kanalisatsiooni hind vastavalt tarnija tariifile, kogus korteri arvesti näidu järgi.

Muud omanikukohustused.

Hoone kaasomandi osa vara ja valdamisest tuleneva vastutuse kindlustus: kindlustusmakse jagatud lepingu kestuse arveldusperioodidele ning proportsionaalselt korterite üldpinna järgi.

Tarbimisandmete ülevaade