Vesi ja kanalisatsioon

Värske vee toob majja ja reovee viib ära Tartu Veevärk. Alates 2011. a kooskõlastab ühisveevärgi teenuste hindasid Konkurentsiamet, varem oli see Tartu linna voli. Praegu kehtiv vee ja kanalisatsiooni hind ning selle komponendid on näha juuresolevas tabelis.

Täiendavad viited

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Tartu Linnavalitsuse 21. märtsi 2006. a määruse nr 12 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Tarbevee soojendamine

Soe kraanivesi toodetakse hoone soojussõlmes kasutades soojusenergiat kaugküttevõrgust. Kokkuleppeliselt arvestame vee soojendamise kuluks 76 kWh / m3. Tegemist on hinnangulise suurusega kuna tegeliku kulu õiglane määramine on keeruline, et mitte öelda võimatu.